Ultimele știri

Pastorala Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, la Praznicul Nașterii Domnului

NAŞTEREA DOMNULUI – ELIBERAREA OMENIRII DIN PRIZONIERATUL PĂCATULUI ŞI AL MORŢII

Scrisoare Pastorală la Naşterea Domnului
Bălţi, Anul mântuirii 2023

† ANTONIE,

Din mila lui Dumnezeu,
Episcopul de Bălţi

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, părintească binecuvântare.

„Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea” (Ioan 3, 17)

Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,
Dreptmăritori creştini,

E zi de mare sărbătoare. E praznicul Naşterii Domnului. E sărbătoarea iubirii lui Dumnezeu pentru om, pentru creatura Sa. Dumnezeu, „Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute”, din iubire pentru om se face om pentru a-l salva, pentru a-l elibera din robia păcatului şi a morţii. După căderea în păcat, omul s-a tot depărtat de Creatorul său, încât nu mai era cu putinţă să revină la El prin propriile sale puteri. Era nevoie de un ajutor. Şi ajutorul a venit de la Cel care l-a creat, de la Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu este expresia iubirii Sale neţărmurite pentru creatura Sa, pentru om. Dumnezeu cel veşnic, Creatorul a toate, se smereşte pe Sine, se întrupează „de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria”, după cum mărturisim în Crez, coboară pe pământ, intră în istorie, pentru a-i oferi omului perspectiva fericirii veşnice în Împărăţia Sa. Sfântul Evanghelist Ioan spune: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). Dumnezeu se face om pentru a deschide omului calea spre viaţa veşnică.

Cântăm cu toţii la Canonul Praznicului Naşterii Domnului: „Să se bucure cerul, să se veselească pământul! Că S-a născut Mielul lui Dumnezeu, dând izbăvirea lumii. Cuvântul, Cel ce era în Sânurile Tatălui, a ieşit fără de sămânţă din Fecioară; de Acela magii s-au înspăimântat, văzându-L născându-Se în Betleem ca un Prunc; pe Care toate Îl slăvesc” (Sedelnă, glasul al 8-lea). Întruparea lui Dumnezeu aduce bucurie, veselie şi izbăvire lumii, cu toate acestea magii se înspăimântă, iar păstorii „s-au înfricoşat cu frică mare” (Lc. 2,9). De aceea, îngerul îi linişteşte: „Nu vă temeţi. Căci vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul” (Lc. 2,10). Mare era minunea – Cel din Sânurile Tatălui se face Prunc, Dumnezeu coboară din cer, pentru a se face om, pentru ca pe om să-l înalţe la cer. Dumnezeu, unindu-Se cu firea omenească, oferă omului oportunitatea de a ieşi din mrejele păcatului şi ale morţii. Omul are posibilitatea de a creşte duhovniceşte, de a se îndumnezei şi de a moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Acesta este câştigul mare al omului de la întruparea lui Dumnezeu – izbăvirea de păcat şi de moarte şi dobândirea vieţii veşnice.

Preacuvioşi şi preacucernici părinţi,
Iubiţi credincioşi,

Naşterea Domnului este şi sărbătoarea darurilor. Dumnezeu oferă omenirii darul Său, Darul cel Mare şi cel mai scump – pe Fiul Său, iar noi suntem chemaţi să răspundem, la rândul nostru, tot cu daruri, pe care să le oferim semenilor noştri. Dumnezeu oferă pe Fiul Său, iar noi suntem invitaţi să oferim din puţinul nostru, pentru a ne asemăna cu El. Este ceea ce teologii au numit circuitul darurilor. Răspundem cu daruri la Darul lui Dumnezeu. Darurile noastre le adresăm Pruncului Iisus, dar le oferim semenilor. Le dăruim celor de lângă noi, dar le primeşte Pruncul Iisus. Aşa se explică faptul de ce la Praznicul Naşterii Domnului suntem chemaţi să venim, şi noi, cu darurile noastre. Cu toţii ne întrebăm: „Ce vom aduce Ţie Hristoase? Că Te-ai născut pe pământ ca om, pentru noi. Fiecare din făpturile cele zidite de Tine mulţumire aduce Ţie: îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, pământul peştera, iar noi pe Maica Fecioară. Dumnezeule, Cel ce eşti mai înainte de veci, miluieşte-ne pe noi”! (Din cântările Vecerniei Crăciunului).

Aşadar, nu ne putem apropia de acest Praznic oricum. Rostul perioadei de post dinaintea Marii Sărbători este de a primeni haina sufletului nostru prin renunţare la anumite alimente, prin rugăciune şi prin spovedanie. Această pregătire pentru Praznicul Crăciunului este chemat să o facă fiecare creştin în parte.

Către acest Praznic este chemată să vină cu daruri şi fiecare instituţie, laică sau ecleziastică. Episcopia de Bălţi vine şi ea cu darurile sale către sărbătoarea Crăciunului.

Anul 2023 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept „Anul omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice” şi „Anul comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti”. Prin cele trei conferinţe, la care au participat clerici şi mireni, am descoperit, împreună, aportul marilor imnografi români la înfrumuseţarea slujbelor noastre şi am aflat lucruri de mare folos despre autorii inestimabilelor opere de artă liturgică ortodoxă. Prin donaţiile oferite bătrânilor şi familiilor nevoiaşe sau vizita la Centrul de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilităţi (adulte) din municipiul Bălţi am înţeles, încă o dată, cât de mult înseamnă să oferim dragoste persoanelor în etate şi să nu-i neglijăm pe cei care au nevoie de atenţie, grijă şi ajutor.

Anul acesta s-au împlinit cinci ani de când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 24 mai 2018, a ales în scaunul vacant al Episcopiei de Bălţi (fostă a Hotinului) pe episcopul legal al acestei părţi de ţară şi, astfel, după 74 de ani, la Bălţi, a revenit episcopul canonic.

Ce am reuşit să realizăm în acest răstimp? Cele făptuite sunt cunoscute. Credem că se putea şi mai mult. Bunul Dumnezeu cunoaşte proiectele pe care nu am reuşit să le realizăm şi piedicile care au stat în calea noastră. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate.

Tot în acest an am comemorat o sută de ani de la înfiinţarea Episcopiei de Bălţi, de aceea, o parte dintre activităţile noastre (conferinţe, slujbe, sfinţire de biserici şi de terenuri pentru viitoarele sfinte locaşe al Episcopiei de Bălţi ş.a.) s-au referit la acest mare şi important eveniment – Centenarul Episcopiei de Bălţi. Cele mai proeminente evenimente dedicate acestei date au fost, fără îndoială, Conferinţa ştiinţifică „Centenarul Episcopiei Hotinului (actuala Episcopie de Bălţi) 1923–2023”, organizată în colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Asociaţia Istoricilor „Alexandru Moşanu” din R. Moldova, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi şi Asociaţia „Visarion Puiu” din Roman, şi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie oficiată de un sobor numeros de 77 de clerici, ierarhi, preoţi şi diaconi, pe terenul de pe strada Burebista nr. 10 din municipiul Bălţi, unde Episcopia de Bălţi va înălţa Ansamblul Episcopal Bălţi (Catedrală, Sediu Episcopal, Centru Pastoral-cultural, Clopotniţă, Aghiasmatar, Monument).

Ofrande către Pruncul Iisus sunt şi cele trei sfinţiri de pietre de temelie pentru noi lăcaşuri de închinare: sfinţirea pietrei de temelie a bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni” din oraşul Ocniţa (4 mai 2023); sfinţirea pietrei de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din oraşul Briceni (10 octombrie 2023) şi sfinţirea pietrei de temelie a Paraclisului episcopal din Bălţi (1 decembrie 2023).

Alte daruri pentru Sfântul Prunc al Episcopiei de Bălţi sunt şi sfinţirea celor două biserici: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena” din satul Gara Rediul Mare, comuna Grinăuţi, rn. Ocniţa (8 octombrie 2023) şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Chetrosu, raionul Drochia (19 octombrie 2023).

Folosesc această ocazie pentru a le mulţumi clericilor şi credincioşilor pentru susţinerea acordată prin implicarea şi participarea la proiectele misionar-pastorale, cultural-educative şi caritativ-filantropice ale Episcopiei de Bălţi. Mulţumesc, de asemenea, doamnelor din Societatea Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălţi pentru ajutorul acordat întru susţinerea activităţilor Episcopiei de Bălţi.

Anul 2024 este declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor” şi „Anul comemorativ al tuturor sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”. Îndemn pe toţi preoţii şi credincioşii, cu multă grijă şi dăruire, să descopere importanţa ajutorului acordat omului bolnav, înţelegând că în fiecare bolnav suferă tainic Hristos, iar doctorii fără de arginţi să ne fie modele de slujire jertfelnică a aproapelui.

Fraţi creştini,

Şi în acest an, marele Praznic al Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos este umbrit de o stare de îngrijorare şi teamă. În ţara vecină continuă războiul distrugător de case şi de vieţi omeneşti. Când undeva mor copii, iar cineva a rămas fără casă şi este ameninţat cu moartea, bucuria sărbătorii este diminuată. Pruncul Sfânt se naşte pentru a arăta dragostea lui Dumnezeu pentru oameni şi a aduce pe pământ bucurie, pace şi bună înţelegere. Oamenii sunt chemaţi să trăiască în dragoste ca fraţii. Egoismul, necredinţa şi ura aduce suferinţa pe pământ, strică prietenii şi tulbură comunităţi.

Episcopia de Bălţi, şi în acest an, prin clericii şi credincioşii săi, a arătat milă creştină faţă de fraţii ucraineni refugiaţi în R. Moldova. Prin Centrul Educaţional „Anastasis” al Episcopiei de Bălţi, care zilnic este frecventat de către 55-60 de copii refugiaţi ucraineni, Episcopia de Bălţi a adus mângâiere măcar la o parte dintre aceşti copii greu încercaţi de război. Folosesc această ocazie pentru a le mulţumi pedagogilor de la „Anastasis” pentru dragostea şi compasiunea arătată confraţilor noştri ucraineni.

Iubiţi credincioşi,

Naşterea Domnului este sărbătoarea dragostei şi a bunătăţii. Dumnezeu ne arată dragostea şi bunătatea Sa oferind lumii ca Salvator pe Fiul Său. Şi noi, oamenii, suntem chemaţi să arătăm dragoste şi bunătate semenilor noştri prin faptele de milostenie. Să nu-l lăsăm pe semenul nostru fără ajutor atunci când are nevoie de ceva, să-i întindem mâna. Sunt mulţi oameni lângă noi care trăiesc în mari lipsuri. Să-i ajutăm după puterea noastră. Ajutorul acordat lor este ajutorul acordat Pruncului Iisus. Să nu-L lăsăm, în aceste zile, pe Pruncul Iisus în frig şi în foame. Să ne deschidem inima către cei nevoiaşi, către familiile cu venituri materiale modeste, pentru ca Pruncul Iisus să ne umple inima de lumină şi bucurie, pentru ca să simţim cu adevărat sărbătoarea Crăciunului.

Cu prilejul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou şi Botezul Domnului, Vă dorim tuturor, Iubiţi slujitori ai altarelor şi fraţi creştini şi creştine, sănătate sufletească şi trupească, pace, linişte şi bucurii duhovniceşti, iar Lumina de la Betleem să Vă călăuzească calea spre Împărăţia lui Dumnezeu.

Sărbători Fericite, Luminate şi Binecuvântate!

LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!

Al vostru de tot binele voitor şi către Domnul rugător,

† Antonie
Episcopul de Bălţi

Dată în reşedinţa noastră episcopală de la Bălţi, decembrie 2023.
Sursa: Episcopia de Bălți

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img