Ultimele știri

Pastorală la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos – anul mântuirii 2023

† PETRU

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,

 ARHIEPISCOP AL CHIȘINĂULUI, MITROPOLIT AL BASARABIEI ȘI EXARH AL PLAIURILOR


PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN ARHIEPISCOPIA CHIȘINĂULUI

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS DOMNUL NOSTRU, IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI!

„…El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” (Isaia 53, 5)

HRISTOS A ÎNVIAT!


Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,


Cu sporită dragoste am ajuns în această zi binecuvântată de Dumnezeu, zi în care întreaga creștinătate își aduce aminte de Marele Eveniment al istoriei mântuirii noastre – Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Acest urcuș spre mântuire, cu o deosebită pregătire duhovnicească, pornind din perioada Triodului, și povățuiți fiind de iubire și smerenie, am parcurs și perioada Postului cel Mare. Am ajuns în Marea Zi a Învierii. Ne-am învățat să ne ferim de mândria fariseului și să ne înveșmântăm cu hainele milosteniei, smereniei și dragostei față de Dumnezeu și aproapele nostru. Am simțit cu toții că Tatăl cel Ceresc ne așteaptă ca pe «fiul cel risipitor» să ne întoarcem în casa Tatălui nostru.

Amintindu-ne de Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul din prima săptămână a postului, am ajuns să îndepărtăm prin pocăință rădăcina păcatului, care este cel al neascultării, săvârșit de către protopărinții noștri Adam și Eva. Am cunoscut cum ne vom înfățișa în fața Tronului de Judecată. Ne-am îmbogățit de luminoasele și frumusețile învățăturilor Ortodoxiei. Iar Sfântul Grigore Palama ne-a ospătat cu trăire isihastă și ne-a înarmat cu Sfânta Cruce – armă împotriva vicleanului și a tuturor relelor. Iar Sfântul Ioan Scărarul ne-a pus la dispoziție Scara virtuților creștine. Scară, care zilnic ne învață, cum să urcăm în această viață, spre a ajunge la desăvârșire și prin ea la mântuire. Și Sfânta Maria Egipteanca ne-a arătat puterea pocăinței, cum să ieșim din «mlaștina păcatului», ridicându-ne către Domnul cel mult iertător. Urcând spre Lumină în ultima săptămână, am pregustat din Învierea și frumusețea slavei Lui Dumnezeu. Iar acum ne bucurăm cu toții să dăm slavă Lui Hristos cel Înviat.

Sărbătoarea Învierii Domnului este, prin excelență, cea mai mare dintre toate sărbătorile creștinătății. Această sărbătoare luminată stă la baza mântuirii și învierii noastre, iar Paștele devine izvorul și baza unității creștine, să iertăm toate pentru înviere și unii și alții să ne îmbrățițăm, să zicem fraților tuturor (Slujba Învierii).

Iubiții mei frați întru Hristos,

Învierea lui Hristos n-a fost un fapt întâmplător, ci ecoul ei a ajuns până astăzi și se va auzi până la sfârșitul lumii, iar ultimul efect al ei va fi învierea de apoi (I Tes. IV, 15-16).

Învierea Domnului a avut loc în prima zi a săptămânii, adică duminica, iar primii martori ai Învierii lui Hristos au fost străjerii de la mormânt, rânduiți de autorități să păzească mormântul de teamă să nu-L fure cineva, căci iudeii auziseră că a spus că a treia zi va învia. Deși au fost puși în slujbă potrivnică Lui Dumnezeu, ei totuși au fost primii martori și primii vestitori, care, de spaimă, au căzut cu fața la pământ. După ce și-au revenit au alergat să anunțe, mai marilor lor, că Hristos nu mai este în mormânt… a înviat. În acest timp, El se arată femeilor mironosițe.            Mântuitorul Hristos a biruit moartea ca Dumnezeu desăvârșit, stăpânește peste viață și peste moarte. Așadar, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este minune dumnezeiască ce cuprinde întregul Univers.

Domnul Iisus Hristos a murit pe Cruce și a înviat din morți «pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire» (Simbolul Credinței). Așadar, Sfânta Înviere este argumentul învierii noastre la sfârșitul veacurilor. Avem mărturia existenței și a încredințării Sfântului Apostol Pavel, care mai târziu, pornit spre prigonire și nimicire a creștinilor – El, Mântuitorul Iisus Hristos i se arată în chip luminat: «Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis: Cine esti, Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești» (Fap. Apost., cap.9, vers. 4,5).

Botezându-se și pocăindu-se, Pavel ne zice: « … dacă ați înviat împreună cu Hristos , căutați cele de sus, unde Se află Hristos … Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai Lui Dumnezeu, sfințiți și prea iubiți, cu milostenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare …  Și orice ați face, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul, și nu ca pentru oameni» (Coloseni III, v. 1, 12, 23).

Iubiți fii duhovnicești,

Ca buni creștini, să avem un scop primordial, să tindem spre îndumnezeire, spre dragoste necondiționată, spre dăruire față de creația lui Dumnezeu,  «pentru că Dumnezeu este iubire» (I Ioan c. 4, 8).

Taina Învierii Domnului este, așadar, și iubirea Sfintei Treimi revărsată pe pământ prin Întruparea, Moartea și Învierea Fiului Lui Dumnezeu Hristos Domnul. Această iubire dumnezeiască se cere confirmată în inima noastră prin credința în Dumnezeu și Biserica Sa dreptmăritoare, prin viață curată, prin iubire și demnitate în orice împrejurare.

Iubiți creștini ai neamului românesc,

Fiecare în parte și întreaga națiune română, avem trebuință, acum, mai mult ca oricând, de unitate, de împreună viețuire, de îngăduință și iertare, de comuniune în adevăr și dreptate, de iubire sfântă, pe care nu se poate să n-o simțim prezentă în această noapte de lumină, la această Sfântă Liturghie și Împărtășanie cu Sfintele Taine. Și, Doamne, de am putea păstra această stare de iubire, din momentele înălțătoare izvorâte din Taina Învierii lui Hristos, și de am putea face lucrătoare în familiile noastre, în mijlocul neamului nostru, peste tot unde suntem chemați, să slujim în societate, să putem inspira și pe agresorii neamului și pe dușmanii credinței noastre, am putea avea atunci, astfel,  mai puțini dușmani și răuvoitori.

Paștele Domnului să fie și începutul unei vieți duhovnicești mai profunde, să înlăture toată ura confesională și să vină fiecare la adevărul credinței, părăsind  ispita răului. Lumina lui Hristos Cel înviat ne ajută să vedem bucuria fiecărui din noi, să vedem binecuvântarea Sfintei Treimi în fiecare familie, în mijlocul comunităților creștine. Hristos Cel înviat a biruit păcatul, a biruit iadul «cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le» (Troparul Învierii).

Iubiți frați și surori întru Hristos,

Datori suntem să răspândim Lumina Învierii către toate popoarele lumii, ca Bunul Dumnezeu să lumineze mințile agresorilor, să oprească vărsările de sânge asupra oamenilor nevinovați și să se întoarcă cu fața către Dumnezeu, care nu dorește moartea păcătosului, ci întoarcearea lui la pocăință și a intra în Slava Tatălui Ceresc.

Mitropolia Basarabiei se alătură către toată creștinătatea luminată de Învierea Domnului. Îndrumăm pe toți creștinii să aduceți prin cuvânt și fapte bune bucurie și lumină în sufletele celor bătrâni, celor bolnavi, celor orfani, celor ce sunt în pribegie, cei ce suferă din cauza războiului din Ucraina, să simtă și ei iubirea jertfelnică a lui Hristos cel răstignit și înviat pentru mântuirea lumii.

Iar nespusa bucurie a Învierii Domnului să se sălășluiască întru noi. Hristos Cel ce a biruit moartea să reverse asupra noastră viață, sănătate, pace, belșug de bucurii sufletești și, întru toate, bună sporire.

Lumina lui Hristos să lumineze tuturor.

Hristos a Înviat!

Al vostru către Domnul rugător și de tot binele voitor,


PETRU

Arhiepiscop al Chişinăului,

Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img